ทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบระหว่างเรียน
เรื่อง  เลนส์บาง

ผู้จัดทำ   นางสาว ธิดารัตน์  กองแก้ว เลขที่ 18 ข ม.5/6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

คำแนะนำ  ในการตอบให้ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม หน้าตัวเลือก จะปรากฎหน้าต่างบอกคะแนนขึ้นมา ให้กดปุ่ม "Enter" เพื่อทำข้อต่อไป


1. รังสีขนานตกกระทบเลนส์นูน  X ที่มีความยาวโฟกัส 20 cm. หากรังสีผ่านเลนส์เว้า Y ซึ่งมีความยาวโฟกัส 15 cm. แล้วยังเป็นรังสีขนานอีก เลนส์เว้า Y อยู่ห่างจาก      เลนส์นูน X เท่าใด

ก.  5 cm.
ข. 10 cm.  
ค. 15 cm. 
ง. 20 cm.

2. วางวัตถุห่างจากฉาก  490 mm. แล้วนำเลนส์นูนความยาวโฟกัส 60 mm.มาวางขั้นระหว่างวัตถุกับฉาก ปรากฏว่าเกิดภาพจริงขนาดใหญ่กว่าวัตถุบนฉากพอดี ถามว่าเลนส์นูนห่าง  จากวัตถุเท่าใด

ก. 60  mm.   
ข. 70 mm. 
ค. 420 mm.
ง.ทั้ง 70 mm.และ 420 mm.

3. จากรูปวางวัตถุไว้หน้าเลนส์นูน 2 อัน ซึ่งมีความยาวโฟกัส 4 cm. และ 16 cm. จงหาตำแหน่งและลักษณะของภาพสุดท้ายที่เกิดขึ้นจากเลนส์ทั้งสอง

ก.ภาพเสมือนที่ระยะ 16 cm. จากเลนส์อันที่สอง
ข.ภาพจริงที่ระยะ 16  cm. จากเลนส์อันที่สอง
ค.ภาพเสมือนที่ระยะ 48 cm.จากเลนส์อันที่สอง
ง.ภาพจริงที่ระยะ 48 cm.จากเลนส์อันที่สอง

4. เลนส์นูนความยาวโฟกัส 40 cm. และเลนส์เว้าความยาวโฟกัส 40 cm. วางอยู่ในแนวเดียวกัน และห่างกัน 60 cm. วัตถุอยู่หน้าเลนส์นูน 80 cm. ดังรูป จงคำนวณหาตำแหน่ง และชนิด   ของภาพซึ่งเกิดจากการหักเหผ่านเลนส์ทั้งสอง

ก.ภาพเสมือนหัวตั้งที่ระยะ 20 cm.   
ข.ภาพจริงหัวกลับที่ระยะ 20 cm.   
ค.ภาพเสมือนหัวตั้งที่ระยะ 40 cm.    
ง.
ภาพจริงหัวกลับที่ระยะ 40 cm.   

5. จากข้อ 4 ถ้าวัตถุมีขนาด 5 cm. ภาพสุดท้ายมีขนาดเท่าใด

ก.5 cm.   
ข.10 cm.   
ค.15 cm.   
ง.
20 cm.

6.วัตถุสูง 1 cm. วางไว้หน้าเลนส์นูนความยาวโฟกัส 10 cm. เป็นระยะ 15 cm. ถ้าใช้แสงที่ผ่านเลนส์นูนไปตกกระทบบนกระจกนูนรัศมีความโค้ง 20 cm.วางอยู่บนแกนเดียวกันกับเลนส์นูนและห้างจากเลนส์นูน  25 cm. จงหาตำแหน่ง ชนิด และขนาดของภาพ


ก.ภาพจริงหัวกลับสูง 4 cm. หน้ากระจกนูนห่างจากกระจก 10 cm.  
ข.ภาพเสมือนหัวตั้งสูง 5 cm. หน้ากระจกนูนห่างจากกระจก 8 cm.  
ค.ภาพจริงหัวกลับสูง 4.5 cm. หน้ากระจกนูนห่างจากกระจก 15 cm.  
ง.
ภาพเสมือนหัวตั้งสูง 6 cm. หน้ากระจกนูนห่างจากกระจก 8 cm.  

7.วางกระจกราบไว้หลังเลนส์นูนเป็นระยะ 10 cm. และวางวัตถุหน้าเลนส์นูนห่างจากเลนส์นูน 20 cm. ปรากฏว่าไม่มีพาราแลกซ์กับวัตถุ เลนส์นูนมีความยาวโฟกัสเท่าใด  


ก.10 cm.  
ข.20 cm.  
ค.30 cm.  
ง.
40 cm.  

8. วางเลนส์เว้าไว้หน้ากระจกเว้าที่มีความยาวโฟกัส 20 cm. ห่างกัน 25 cm. ถ้าวางวัตถุไว้หน้าเลนส์เว้า 60 cm. ปรากฏว่าเกิดภาพที่เดียวกับวัตถุพอดี ความยาวโฟกัส ของเลนส์เว้ามีค่าเท่าใด

ก.10 cm.  
ข.20 cm.  
ค.30 cm.  
ง.
40 cm.  

9. วัตถุอันหนึ่งวางห่างจากเลนส์นูน ซึ่งมีความยาวโฟกัส 10 cm. เป็นระยะ 20 cm. ถ้าต้องการให้เกิดภาพที่เดียวกับวัตถุ โดยวางกระจกเจ้าความยาวโฟกัส 10 cm. ไว้หลังเลนส์นูน เลนส์นูนหางจากกระจกเว้าเท่าใด 


ก.10 cm. 
ข.20 cm.
ค.30 cm. 
ง.40 cm.

10.เลนส์นูนอยู่หน้ากระจกนูนห่างกัน 10 cm. นำมาวางหน้าเลนส์นูนแล้วเลื่อนไปมาจนกระทั่งได้ภาพที่เดียวกับวัตถุ ปรากฏว่าวัตถุอยู่ห่างจากเลนส์นูน 15 cm. ถ้ากระจกนูนมีรัศมีความโค้ง 10 cm. เลนส์นูนมีความยาวโฟกัสเท่าใด  

ก.6.57 cm.  
ข.7.57 cm.  
ค.8.57 cm.  
ง.
9.57 cm.